Hakikat Tujuan Pendidikan Islam

Siti Aisyah Panjaitan

Abstract


Penelitian ini menjelaskan mengenai hakikat tujuan pendidika Islam. Jenis penelitian dalam penulisan ini ialah deskriptif kualitatif. Adapun teknik dalam pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu dengan studi pustaka. Dengan rumusan masalah; Apa penegertian hakikat tujuan pendidikan Islam? Bagaimana wawasan al-Qu’an tentang tujuan pendidikan Islam? Apa hadis yang berkenaan dengan  tujuan pendidikan Islam? Hasil penelitian, tujuan pendidikan Islam bukan hanya untuk menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat, serta mampu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk manusia yang berkualitas, beretika, dan bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat.

Full Text:

260-273 PDF

References


Al-Maraghi, A. M. (1986). Tafsir Al Maraghi, Terjemahan Bahrun Abu Bakar, Jilid 2. Semarang: Toha Putra.

Al-Nasa’i, (1991), Al-Sunan Al-Kubra, Juz 8, Beirut: Dar Kutub Ilmiyyah.

Arief, Armai, (2002), Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam, Jakarta: Ciputat Pers.

Arifin, H. M. (2016), Pendidikan Islam untuk Kesejahteraan Dunia dan Akhirat, Bandung: Pustaka Setia.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, (1991), Kuliah Ibadah, Jakarta: Bulan Bintang.

Asy’ari, Muhammad Hasyim.2010. Adab Al-’Alim Wa Al-Muta’allim. Jombang: Maktabah AtTurats Al-Islami Bi Ma’had Tebuireng.

Daradjat, Zakiah, (2011), Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta : Pt Bumi Aksara.

Dkk, Ahmad Zaki, (2018), Konsep Pendidikan Islam Sebagai Wujud Implementasi Amanah Khalifah, Bogor: Ar-Ruzz Media.

Drajat, Zakiyah, (1996), Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta : Bulan Bintang.

Hanum Ok,Azizah. 2020. Filsafat Pendidikan Islam. Medan Tembung : Cv.Scientifik Corner Publishing.

Hidayatullah, Syarif, (1998), Metodologi Pengajaran Agama Islam, Jakarta : Proyek Pembinaan Perguruan Ringgi Agama.

Ismail, Mahmud, Hamid, (1986), Min Ushul Tarbiyah Fi Al-Islam Shan’a Ttp Wijarah Atbiyah Wa At-Ta’lim, Beirut: Dar Kutub Ilmiyyah.

Mahmud , Abu Hafsh Ibn Ahmad Thahhan. 1985. Taisir Mushthalah Al-Hadis. Jeddah: AlHaramain.

Marimba, Ahmad D, (1990), Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, Bandung: Pt Al-Ma’arif.

Muhammad Qadhi, bin Abdul Fattah (2012), iqh Tarbiyah: Prinsip dan Pengembangan Pendidikan Islam, Jakarta: Gema Insani Press.

Munib, Achmad. 2017. “Konsep Fitrah Dan Implikasinya Dalam Pendidikan,” Jurnal Progress: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas Vol 5, No. 2. 16

Saqeb, Ghulam Nabi. (2000), Some Reflections On Islamization Of Education Since 1977 Makkah Conference: Accomplishments, Failures And Tasks Ahead, Journal: Intellectual Discourse, Vol.8. No.1

Shihab, Q. (1993). Membumikan Al-Qur’an,Cetakan Iv. Bandung: Penerbit Mizan.

Shihab, Quraish. 2013.Wawasan Al-Qur‟An: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan.

Uhbiyati, Nur, (1996), Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta : Bulan Bintang.

Zainuddin, 1991. Seluk Beluk Pendidikan Al-Gazali. Jakarta: Bumi Aksara.

Zakiyah, Nita, (2013), Hakikat, Tujuan Dan Fungsi Pendidikan Islam Di Era Modren, Lampung: As-Salam.
DOI: http://dx.doi.org/10.47006/er.v7i4.16451

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

EDU RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan

Ruang Jurnal
Pascasarjana UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Sumatera Utara Medan
Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235, Sumatera Utara, Indonesia

Map Coordinate: Lat 3.6004988 " Long 98.6815599"

Creative Commons License
Edu Riligia by http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/eduriligia is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.