KONSEP DAN ISU GENDER DALAM ISLAM

Aminuddin Lubis

Abstract


Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dan isu gender dalam islam, dengan menggunakan metode analisis deskriptif penulis akan mendeskripsikan perbincangan dalam konsep gender yang terdapat dua isu utama. Isu yang pertama tentang ketimpangan gender dan isu yang kedua tentang kesetaraan gender. Penyebab terjadinya ketimpangan dan diskriminasi terhadap wanita ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: bahwa konsep ini dianggap doktrin ajaran keagamaan, faktor budaya patriarki, amalan budaya masyarakat dan faktor hegemoni negara. Namun islam sebagai Rahmatan lil „alamin telah membawa kaum wanita kepada tempat yang sangat mulia sehingga wanita sama dalam bentuk ketaqwaan dan nilai ibadah di sisi Allah, walaupun terdapat beberapa perbedaan diantara laki-laki dan perempuan bukanlah atas faktor diskriminaisi akan tetapi suatu kemuliaan dan bersifat adil yang bermaksud menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kata Kunci: gender, feminisme, islam

Full Text:

PDF

References


Abu Ja‘far Muhammad b. Jarir al-Tabari, Jami‘al-Bayan ‘an Ta’wil Ayi al-Qur’an(Kaherah: Dar Hajr, 2001)

Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Ahmad b. Abi Bakr al-Qurtubi, al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2006)

Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, “Bab al-Wusat bi al-Nisa, No. Hadis: 4890.

Abu Muslim al-Asfihani al-Khawalani, Namanya Ya‘qub b. ‘Auf. Salah seorang Tabi‘in yang thiqah

Abu Hasan‘Ali b.‘Umar al-DaruqutniDhikr Asma’ al-Tabi‘in(Beirut: Mu’assasah al-Kutub al-Thaqafiyyah, (1985)

Anna Paterson, edisi revisi, Chicago, Illinois: University of Chicago Press,; Suad Joseph et al. (2008)

Ashari, Kesetaraan Gender Menurut Nasaruddin Umar dan Megawangi Study Komparasi Pemikiran Dua Tokoh,(Fakultas Syariah Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009)

Budhy Munawar Rachman, Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman, (Jakarta:Paramadina, 1996)

Elfi Muawanah, Menuju Kesetaraan Gender (Malang: Kutub Minar, 2006),144

George Ritzer and Douglas J.Goodman, Modern Sociological Theory, 6th Edition, (Terjemahan)Teori Sosiologi Modern, Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Gerda Lerner The Creation of Patriarchy(New York: Oxford University Press, (1986)

Honor Killing in a Cross-Cultural Context” dalam Unni Wikan In Honor of Fadime: Murder and Shame(terj.)

Hamka Tafsir al-Azhar (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987)

Iftikhar Haider Malik Culture and Customs of Pakistan (Connecticut: Greenwood Press, 2005)

‘Imad al-Din Abi al-Fida’ Isma‘il b. Kathir Tafsir al-Qur’an al-‘Azim(Mesir: Mu’assasah Qurtubah, t.t),

Jar Allah Abi al-Qasim Mahmud. ‘Umar al-Zamakhsyarial-Kasyyaf,(Riyadh: Maktabah al-‘Abikan, 1998)

Jalal al-Din al-Suyutial-Durr al-Manthur fi Tafsir bi al-Ma’thur(Kaherah: Dar Hajr, t.t)

Kamus Inggeris Indonesia(Jakarta : Gramedia, 1993)

Kamus Dewan Edisi Keempat(Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005)

Kamala Bashin, What is Patriarchy, DiterjemahkanolehNursyahbaniKatjasungkana “Menggugat Patriarki” (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996)

Khoiruddin Nasution,Fazlur Rahman Tentang Wanita (Yogyakarta: Academia, 2002)

Muhammad Sa‘id Ramadan al-Buti al-Islam Malaz Kull al-Mujtama‘at al-Insan: Limaza wa Kayfa?(Beirut: Dar al-Fikr al-Mu‘asir, 1993)

Muhammad ‘Abduh & Muhammad Rasyid Rida,Tafsir al-Manar (Mesir: Dar al-Manar, 1367H)

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,Tafsir al-Qur’an al- Majid An-Nur(Semarang: Pustaka Rizki Putra,1995)

Muhammad Quraish Shihab,Tafsir al-Mishbah(Jakarta: Lantera Hati,2001)

M. Sa’id Ramadhan Al-Buti, Perempuan:Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam. Darsim Ermaya Imam Fajaruddin (terj).(Karangsem: Era Intermedia, 2002)

Nasr Salman & Su‘ad Suthi (eds.), Fatawa al-Nisa’ li Ashab al-Fadilah Yusuf al-Qaradawi, wa Mahmud Syaltut, wa ‘Abd al-Halim Mahmud, wa Muhammad Mutawalli Sya‘rawi wa Ahmad Hamani(Beirut: Mu’assasah al-Risalah, t.t.)

Nasaruddin Umar, Argument Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an. (Jakarta: Paramadina, 2001), 308.

NorrodzohSiren,Islam dan Isu-Isu Semasa Dalam Tamadun Islam Dan Tamadun Asia, (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2001 )

Oxford University Press,Ranjana Kumari Brides Are Not for Burning: Dowry Victims in India. (New Delhi: Radiant, 1989)

Paizah bt Ismail, Status Wanita Dalam Islam:Antara Prinsip Syariah dan Ijtihad Fuqaha, Jurnal Syariah (Kuala Lumpur, 2003)

Raymond J. Corsini The Dictionary of Psychology. (Philadelphia: Psychology Press,1999)

Siti Musdah Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender(Yogyakarta: Kibar Press, 2007)

Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi Ruh al-Ma‘ani, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, t.t)

Sabir ‘Abd al-Rahman Ta‘imah al-Mar’ah al-Muslimah: Bayna Ghara’iz al-Basyar wa Hidayah al-Islam (Riyadh: Maktabah al-Rusyd,t.t.)

Yayasan Penyelenggaraan PenterjemahAl- Quran dan terjemah nya, (Jakarta, 1997)

Yusuf al-Qaradawi, Markaz al-Mar’ah fi Al-Hayat Al-Islamiah, (t.tp, 1996).

V.A. Mohamad Ashrof,Islam and Gender Justice: Questions at the Interface(Delhi:Kalpaz Publications, 2005),

Veena Talwar Oldenburg Dowry Murder: The Imperial Origins of a Cultural Crime. New York USA:.

Zulkifli Ahmad, Hak & Tanggungjawab Gender Menurut Perspektif Islam,Risalah kepemimpinan Siri3‘ (t.t.p.: Jemaah Islam Malaysia, 2000).

Zulkifli Ahmad, hak dan Tangungjawab Gender Menurut Prespektif Islam,

Zeenath Kausar, Feminist Sexual Politicis and Family Deconstruction: An Islamic perspective.(Kuala lumpur: t.p., 2001)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diindeks oleh: